“Non bis in idem”, louter de heterogeniteit van de constitutieve bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties verantwoordt niet als dusdanig het bestaan van twee onderscheiden strafrechtelijke feiten. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in zijn arrest van 6 januari 2021.

Op 6 januari 2021 velde de Franstalige 2de kamer van het Hof van Cassatie een interessant arrest i.v.m. het non-bis-in-idem-beginsel, dat in onze rechtsorde een algemeen rechtsbeginsel is. Dit websitebericht …