Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

Artikel 2 – Betaling van erelonen

2.1. Onze diensten worden, tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt is overeengekomen, aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang de ervaring van de vennoot of de medewerker, de complexiteit van de behandelde materie, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.

2.2. Onze uurtarieven en erelonen zijn exclusief BTW en exclusief 10% administratiekosten. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor griffierechten, vertaling, notariskosten, reiskosten en andere voorschotten), worden afzonderlijk aangerekend.

2.3. Op onze erelonen is 21% BTW verschuldigd.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt is overeengekomen, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen en kosten te worden betaald uiterlijk dertig dagen na de datum van de ereloonstaat. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven dagen na de datum vermeld op de provisienota.

Artikel 3 – Laattijdige betaling

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 5% op jaarbasis.
Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

 Artikel 4 – Beroepsaansprakelijkheid

4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT, alsmede van elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT, heeft WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

4.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT, alsmede van elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen.

5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen WAETERINCKX ADVOCATEN ONDERNEMINGSSTRAFRECHT en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, voor zover van toepassing, voor de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen.